Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis

Atgal

Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis

Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai.

Šių priemonių įsigijimo tvarka reglamentuota Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. A1-25 „Dėl asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos bei judėjimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo“ (su pakeitimais).

VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras vykdo šias funkcijas:
1. perduoda asmenims reikalingas judėjimo techninės pagalbos priemones nuosavybėn ir (ar) panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis;
2. suveda į SPIS asmenų, pateikusių Prašymą skirti judėjimo TPP, duomenis, taip pat informaciją apie asmenų aprūpinimą judėjimo techninės pagalbos priemonėmis bei jų grąžinimą, nurodytus SPIS nuostatuose;
3. tvarko judėjimo techninės pagalbos priemonių gavimo savivaldybės įstaigoje, išdavimo ir grąžinimo apskaitą TPPA IS;
4. teikia Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Centrui) pasiūlymus dėl nusidėvėjusių judėjimo techninės pagalbos priemonių nurašymo;
5. gavus Centro direktoriaus patvirtintą judėjimo techninės pagalbos priemonių nurašymo aktą, pagal panaudos sutartis gautas judėjimo techninės pagalbos priemones nurašo;
6. teisės aktų nustatyta tvarka utilizuoja judėjimo techninės pagalbos priemones ir Centrui pateikia utilizavimą patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, judėjimo techninės pagalbos priemonių utilizavimo aktų kopijas);
7. tarpininkauja, kad būtų suorganizuotos judėjimo techninės pagalbos priemonių remonto ir individualaus pritaikymo paslaugos;
8. perduoda Centro teritoriniams padaliniams asmens Prašymą skirti judėjimo TPP įsigijimo išlaidų kompensaciją, Prašymą skirti judėjimo TPP, kuria aprūpina tik Centro teritoriniai padaliniai (elektroninių ryšių priemonėmis persiunčia elektroninį dokumentą arba perduoda tiesiogiai Centro teritoriniams padaliniams Prašymą skirti judėjimo TPP įsigijimo išlaidų kompensaciją arba Prašymą skirti judėjimo TPP bei kitus reikalingus dokumentus);
9. teikia Centro teritoriniam padaliniui prašymą gauti techninės pagalbos priemones nuolat naudoti ir laikinai naudoti bei paraiškas, kuriose nurodomi reikalingų judėjimo techninės pagalbos priemonių pavadinimai, kiekiai, techniniai jų duomenys (pavyzdžiui, vežimėlio tipas, sėdynės plotis, sėdėjimo gylis, kita svarbi informacija). Paraiškose gauti vežimėlius nurodomas asmenų, laukiančių eilėje, skaičius;
10. teikia Centro teritoriniam padaliniui informaciją apie asmenų, gavusių judėjimo techninės pagalbos priemones, skaičių, grąžintų judėjimo techninės pagalbos priemonių skaičių, informaciją apie turimus judėjimo techninės pagalbos priemonių likučius.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninės pagalbos priemones ir jų išdavimo tvarką kreiptis – tel. +370 687 12 086.

Asmuo, pageidaujantis įsigyti klausos, regos ar komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemones tiesiogiai kreipiasi į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Panevėžio skyrių (aptarnauja Panevėžio apskrities gyventojus).

Adresas: Dainavos g. 23A, LT-36238, Panevėžys
Tel./faks:  (+370 454) 36 386
mob. tel.  (+370 607) 66 809
el. paštas: panevezys@tpnc.lt

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-28