Administracinė informacija

Atgal

Administracinė informacija

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – teikti socialines paslaugas asmenims dėl amžiaus, neįgalumo, ligos, socialinių problemų iš dalies ar visiškai netekusiems (neturintiems) savarankiškumo ir negalintiems pasirūpinti savimi bei savo šeima.

Pagrindinė įstaigos veiklos sritis – socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu (kodas 88.00 pagal EVRK 2 red.). Centro tikslas – teikiant nestacionarias paslaugas stiprinti Biržų rajono neįgaliųjų ir kitų bendruomenės narių gebėjimus prisitaikyti prie aplinkos, atkurti bendruomeninius ryšius, didinti Biržų rajono bendruomenės narių galimybę dalyvauti bendruomenės gyvenime ir suteikti socialinę pagalbą šeimoms, asmenims, nesugebantiems pasirūpinti savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu, sudarant jiems sąlygas stiprinti savo gebėjimus patiems spręsti iškylančias socialines problemas ir siekiant išvengti socialinės atskirties ar ją sumažinti.

Misija – didinti socialiai pažeidžiamų asmenų, šeimų galimybes savarankiškai integruotis į bendruomenę, mažinti skurdą ir socialinę atskirtį. Teikiant socialines paslaugas, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais. Siekiama socialinių ir slaugos paslaugų kokybės, nuolat keliant darbuotojų kvalifikaciją, analizuojant savo darbo pasiekimus ir trūkumus. Prisitaikoma prie socialinių paslaugų poreikio kitimo, ieškant naujų resursų ir išteklių. Rengiami ir teikiami projektai įvairių fondų paramai gauti, skirtai socialinių paslaugų plėtrai. Skleidžiama rajono gyventojams informacija apie teikiamas paslaugas, sudaromos galimybes rinktis pagal poreikius paslaugų rūšį, gauti reikiamą informaciją. Bendradarbiaujama su neįgaliųjų organizacijomis, siekiama plėsti socialinių paslaugų įvairovę, kuri pasitarnauja neįgaliųjų integracijai ir socialinės atskirties mažinimui.

Vizija – VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras atvira visuomenei socialinių paslaugų įstaiga, teikianti visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas, nuolat tobulėjanti savo paslaugų kokybe bei profesionalumu. Ypatingas dėmesys skiriamas Centro darbuotojų santykiams su klientais ir Centro lankytojais. Darbuotojai sutelktai sprendžia iškilusias problemas, pasinaudodami vieni kitų patirtimi ir profesiniais gebėjimais. Centras, bendradarbiaudamas su kitomis įstaigomis, stiprina galimybes suteikti kokybiškas socialines paslaugas rajono gyventojams, vykdomi projektai, kurie sudaro galimybę teikiamų paslaugų plėtrai.

Centras vadovaujasi šiomis vertybinėmis nuostatomis:
• kokybiškų, klientų poreikius atitinkančių paslaugų teikimas;
• darbuotojų profesionalumas ir komandinis darbas;
• paslaugų gavėjų teisių užtikrinimas;
• bendradarbiavimas su kitomis valstybės, savivaldybės įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
• konfidencialumo užtikrinimas.

Paslaugų gavėjai:
• Negalią turintys suaugę asmenys, vaikai ir jų šeimų nariai;
• pagyvenę, senyvo amžiaus žmonės;
• nepasiturintys, socialinę riziką patiriantys asmenys, šeimos;
• globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, įtėviai;
• tėvų globos netekę vaikai;
• kiti socialiai pažeidžiami asmenys, šeimos.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-06-06