Dienos socialinė globa institucijoje

Atgal

Dienos socialinė globa institucijoje

Dienos socialinė globa institucijoje – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.
Šios paslaugos tikslas – padėti sutrikusio intelekto ar kompleksinę neįgalią turintiems asmenims integruotis į visuomenę, gerinant jų gyvenimo kokybę bei ugdant jų fizinius ir protinius gebėjimus.

Dienos centre teikiamos šios paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, laisvalaikio organizavimo, ugdymo organizavimo, maitinimo organizavimo, asmens higienos paslaugų organizavimo, psichologinės pagalbos organizavimo, pagalbos rengiantis, maitinantis, prausiantis, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, sveikatos priežiūros organizavimo  ir kitos asmens poreikius atitinkančios paslaugos.
 
Dienos centro darbo laikas 7.30 -17.00 val.

Būsimam paslaugų gavėjui ar jo globėjui, rūpintojui užtikrinama galimybė susipažinti su socialinės globos įstaiga ir čia teikiamomis paslaugomis.
Suteikiamos specialaus transporto paslaugos asmeniui atvežti į dienos socialinės globos centrą ir parvežti iš jo.
2 kartus per dieną organizuojamas maitinimas (pusryčiai ir pietūs).
Centre dirba socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, kineziterapeutas ir muzikos vadovas. Specialistai siekia užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą:
– Sudaryti asmeniui fizinio aktyvumo, kultūrinių poreikių tenkinimo, laisvalaikio užimtumo galimybes. Jas pritaikyti individualiai, atsižvelgiant į asmens nuomonę, įgūdžius, psichologinę būseną ir asmens sveikatos būklę;
– Esant poreikiui, asmeniui užtikrinti individuali, pagalba apsirengiant, valgant, tvarkantis ir kita;
– Asmeniui sudaromos sąlygos poilsiui ir miegui dienos metu, jeigu to reikalauja jo sveikatos būklė;
– Asmuo skatinamas būti kuo daugiau savarankiškas, sudaromos sąlygos jo savitvarkos gebėjimams bei savarankiškumui stiprinti, padedama lavinti asmens dėl sveikatos būklės neturimus ar prarastus higienos bei savitvarkos gebėjimų įgūdžius;
– Asmeniui pagal poreikius užtikrinama pagalba atliekant buitines, savitvarkos bei saviraiškos funkcijas, lavinami jo bendravimo gebėjimai.
Asmenys (jų globėjai ar rūpintojai), pageidaujantys gauti dienos socialinės globos institucijoje paslaugas, kreipiasi į Biržų rajono Socialinės paramos skyrių ar savo seniūnijos socialinio darbo organizatorių.

Mokėjimas už dienos socialinės globos institucijoje paslaugą:
- Už Centre teikiamas dienos socialinės globos institucijoje paslaugas asmenys  moka vadovaudamiesi Biržų rajono savivaldybės Mokėjimo už socialinės paslaugas tvarkos aprašu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šių paslaugų apmokėjimą, mokėjimo už socialines paslaugas sutartimi, sudaryta su Centru.
- Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas tik pinigine išraiška. Paslaugos pradedamos teikti pasirašius su asmeniu (jo vienu iš tėvų, globėju, įgaliotu asmeniu) paslaugų teikimo sutartį. Asmuo už suteiktas paslaugas Centre iki kito mėnesio 20 dienos perveda nurodytą lėšų sumą į Centro atsiskaitomąją sąskaitą arba sumoka grynais pinigais Centro kasoje.
- Vienas gyvenantis asmuo moka 20 procentų dydžio įmoką nuo gaunamų pajamų už mėnesį,  už Centre teikiamą dienos socialinės globos paslaugą.
- Asmens, gyvenančio šeimoje, kurio pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) trigubo dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis yra 20 procentų asmens pajamų.
- Asmens, gyvenančio šeimoje, kurio pajamos vienam šeimos nariui viršija VRP trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis yra 30 procentų asmens pajamų.
- Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį Centre teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei (lankytų dienų skaičiui).
- Dienos socialinės globos paslauga stabdoma ne trumpesniam nei 3 dienų laikotarpiui, pateikus prašymą Centro direktoriui. Išimtinais atvejais, vykstant gydymo, reabilitacijos, odontologinių paslaugų tikslais, konsultacijoms į gydymo įstaigas, paslauga gali būti stabdoma 1 dienos laikotarpiui, pateikus prašymą ir pagrindžiančio dokumento (siuntimo, registracijos talono ar pan.) kopiją.
- Mokestis už dienos socialinės globos paslaugą neskaičiuojamas paslaugų gavėjų ligos atveju, tėvų atostogų ar ligos atveju, nenumatytų šeimyninių aplinkybių ir kitais atvejais.
- Paslaugų gavėjų ligos, tėvų atostogų, ligos metu ar kitais nenumatytais atvejais turi būti raštu pateiktas prašymas Centro direktoriui dėl paslaugų sustabdyti, o išnykus priežastims – prašymas paslaugų teikimo atnaujinimui. Paslaugų teikimas sustabdomas ir atnaujinamas Centro direktoriaus įsakymu.
- Nepateikus pateisinamų dokumentų, mokestis už socialines paslaugas skaičiuojamas bendra tvarka.
 
Dienos socialinės globos institucijoje paslaugos skyrimas, teikimas ir mokėjimas nustatomas vadovaujantis:
1. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-130 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2. Biržų rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus 2022 m. gegužės 27 d.  įsakymu Nr. ĮV-534  „Dėl Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos institucijoje paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Mus rasti galite Facebook paskyroje „Biržų neįgaliųjų dienos centras

Paskutinį kartą redaguota: 2022-06-07