Asmeninė pagalba

Asmeninė pagalba

Asmeninės pagalbos teikimo paslauga

Asmeninė pagalba – asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai.

Kas gali gauti? Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Kokią pagalbą teikia asmeninis asistentas? Atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius ir asmens galimybes:
– teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
– teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
– lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
– teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
– teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Kokios pagalbos neteikia asmeninis asistentas? Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Ar asmeninė pagalba yra mokama? Asmeninės pagalbos valandinis įkainis – 9 eur. Jei asmens pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (t. y. 314 Eur), asmeninė pagalba teikiama nemokamai. Kitais atvejais asmens mokėjimas priklauso nuo asmens gaunamų pajamų ir asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio (t. y. neturi viršyti 20 proc. asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio):
– asmens, kurio pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP dydžius (314 Eur), bet mažesnės už 3 VRP dydžius (471 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 5 procentų asmens pajamų;
– asmens, kurio pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius (471 Eur), bet mažesnės už 4 VRP dydžius (628 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;
– asmens, kurio pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius (628 Eur), bet mažesnės už 5 VRP dydžius (785 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 15 procentų asmens pajamų;
– asmens, kurio pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP dydžius (785 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Jei gaunamos dienos socialinės globos ar socialinės priežiūros paslaugos, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis apskaičiuojamas atskaičius mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą išlaidas.

Kur kreiptis? Į gyvenamosios vietos seniūniją ar Socialinės paramos skyrių (tel. 8 676 55827). Asmuo ar jo atstovas užpildo prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos, socialinis darbuotojas įvertina poreikį asmeninei pagalbai. Socialinės paramos skyriaus vedėjas priima sprendimą dėl asmeninės pagalbos skyrimo tikslingumo/netikslingumo.

Kas yra asmeninės pagalbos teikėjas? VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras arba asmens pasirinktas fizinis asmuo, teikiantis asmeninę pagalbą neįgaliajam, su kuriuo jis nėra susijęs artimais giminystės ryšiais, išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus, jeigu neturi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyto išsilavinimo arba nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos pagal socialinių darbuotojų padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento profesinio mokymo programą, vykdantis savo darbą legaliai.

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas
Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo aprašo paaiškinimas
Neįgaliojo mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymo tvarkos aprašo paaiškinimas

Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-17