Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Atgal

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Savarankiško gyvenimo namai yra VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys, tai socialinę priežiūrą teikianti socialinių paslaugų įstaiga. Socialinė priežiūra – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Paslaugos organizuojamos ir teikiamos vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-179  „Apgyvendinimo VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro savarankiško gyvenimo namuose ir apmokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašu“.

Savarankiško gyvenimo namuose apgyvendinami iš dalies savarankiški senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia ar jų šeimos, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas socialinės priežiūros paslaugų poreikis (kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros), ir kurie dėl sveikatos būklės negali gyventi visiškai savarankiškai savo namuose, o socialinių paslaugų, teikiamų (teiktinų) jų namuose ar kitose nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, nepakanka (nepakaktų).
 
Teikiamos šios paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.), transporto organizavimas (pagal Savivaldybės Tarybos nustatytą tvarką), organizuojamas užimtumas (meno ir sporto terapija) ir pozityvios aplinkos kūrimas (literatūrinės popietės, švenčių paminėjimai ir t.t.), užtikrinama pagalba gaunant sveikatos priežiūros paslaugas ir kitos paslaugos, reikalingos kuo ilgiau skatinti ir palaikyti asmens savarankiškumą.
 
Asmuo dėl apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose kreipiasi į Socialinės paramos skyrių arba seniūniją pagal gyvenamąją vietą. Pateikia šiuos dokumentus:
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams);
- pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
- neįgaliojo pažymėjimo (darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymų kopijas (jei tokias turi);
- pensininko pažymėjimo kopiją (jei tokį turi);
- pažymas apie Asmens (šeimos) pajamas per praėjusius tris mėnesius iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų teikimo mėnesio (jei duomenų apie gautas pajamas nėra Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje naudojamose duomenų bazėse);
- medicinos dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė, informacija apie asmens sveikatos būklę.
 
Savarankiško gyvenimo namuose sudaromos namų aplinkos sąlygos, juose gyvenantys paslaugų gavėjai pagal savo galimybes rūpinasi buitimi (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, įsigyja būtinus daiktus ar maisto produktus, tvarkosi kambarius ir kt.) iš dalies padedant socialiniui darbuotojui (socialinio darbuotojo padėjėjams). Asmenys aprūpinami pagrindiniais baldais bei pagal poreikį techninės pagalbos priemonėmis, bet gali turėti ir savo baldus bei kitus buičiai reikalingus asmeninius daiktus. Savarankiško gyvenimo namų gyventojai save ir savo gyvenamąsias patalpas išlaiko iš savo gaunamų pajamų (maistas, mokesčiai už komunalinius patarnavimus ir t. t.).
 
Asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (mažiau nei 314 Eur.), socialinės priežiūros paslaugos Savarankiško gyvenimo namuose teikiamos nemokamai.
 
Asmenys, kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už VRP dvigubą dydį, už teikiamas socialinės priežiūros paslaugas moka:
 - 5 procentus asmens (šeimos vidutinių pajamų, tenkančių vienam šeimos nariui) pajamų, kai pajamos nuo 2 iki 3 VRP dydžio;
- 10 procentų asmens (šeimos vidutinių pajamų, tenkančių vienam šeimos nariui) pajamų, kai pajamos nuo 3 iki 4 VRP dydžio;
- 15 procentų asmens (šeimos vidutinių pajamų, tenkančių vienam šeimos nariui) pajamų, kai pajamos nuo 4 iki 5 VRP dydžio;
- 20 procentų asmens (šeimos vidutinių pajamų, tenkančių vienam šeimos nariui) pajamų, kai pajamos viršija 5 VRP dydžius.
 
Valstybės remiamos pajamos (VRP) – 157 Eur.
 
Mus galite rasti Facebook paskyroje „Biržų savarankiško gyvenimo namai“

VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys
Savarankiško gyvenimo namai
Adresas:
Kaštonų g. 27, Biržai
Tel. Nr. 8 646 03009
Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-17