Veiklos sritys

Atgal

Veiklos sritys

Biržų rajono socialinių paslaugų centras teikia:

  • Informavimo ir konsultavimo paslaugas
  • Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas
  • Specialaus transporto organizavimo ir teikimo paslaugas
  • Sociokultūrines paslaugas
  • Asmens higienos ir priežiūros paslaugas
  • Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugas
  • Pagalbos į namus paslaugas
  • Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose paslaugas
  • Dienos socialinės globos institucijoje paslaugas
  • Apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namų paslaugas
Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-28
Informavimo ir konsultavimo paslaugos
Informavimas – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą asmeniui (šeimai) suteikimas.
Konsultavimas – socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų.
Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos
Tarpininkavimas ir atstovavimas - pagalbos asmeniui suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).
Specialaus transporto paslaugų organizavimas
Paslauga teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Specialiojo transporto paslaugų teikimas ir apmokėjimas numatomas  Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-327 „VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro specialiojo transporto paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas“.

Asmuo, asmens artimieji, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys dėl specialiojo transporto paslaugos, suteikiamos Savivaldybės teritorijoje, kreipiasi žodžiu (telefonu) į Centrą kaip galima anksčiau, bet ne vėliau kaip 1 dieną prieš vykimą, informuoja apie Paslaugos poreikį ir pateikia reikalingą informaciją.

Asmuo, asmens artimieji, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys dėl specialiojo transporto paslaugos, suteikiamos už Savivaldybės teritorijos ribų, kreipiasi į Centrą kaip galima anksčiau, bet ne vėliau kaip prieš 4 dienas prieš vykimą ir pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą, kuriame nurodo pageidaujamo vykimo datą, maršrutą bei vykimo priežastį bei sutikimą, kad bus vertinamos asmens (šeimos) pajamos;
2. asmens dokumentą;
3. neįgaliojo (pensijos gavėjo) pažymėjimą.

Nevyriausybinės organizacijos, pageidaujančios gauti specialiojo transporto paslaugą numatytai datai (šventė, renginys  ir kt.), Centrui pateikia prašymą ir kitus dokumentus, liudijančius vykimo reikalingumą.

Dėl specialiojo transporto paslaugos išsamesnė informacija telefonu 8 615 11 085
Sociokultūrines paslaugos

Sociokultūrinės paslaugos – laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę. Teikiant šias paslaugas, asmenys gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla. Veikla organizuojama pagal poreikį.

Pandemijos laikotarpiu sociokultūrinės paslaugos neteikiamos.

Asmens higienos ir priežiūros paslaugos

Asmens higienos ir priežiūros paslaugos – pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali pasirūpinti savo higiena.

Centre teikiamos drabužių skalbimo paslaugos ir dušo.

Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugos
Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2005 m. birželio 6 d. panaudos sutartimi Nr. T-23, neįgalieji aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. Techninės pagalbos priemonės (toliau – TPP) – tai bet koks neįgaliųjų naudojamas gaminys, įrankis, įranga, padedantis išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi bei darbinei veiklai.

Pageidaujantis gauti TPP privalo pateikti šiuos dokumentus:
– prašymą;
– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
– gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą arba kitą gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą;
– neįgaliojo, specialiųjų poreikių patvirtinantį dokumentą arba pensininko pažymėjimą;
– gydytojo medicininį išrašą 0/27 formos.

Sudėtingesnės TPP (lovos staliukai, čiužiniai nuo pragulų, reguliuojamos lovos) aprūpinami asmenys, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis.

Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo grąžinti asmens turėtą TPP.
TPP išduodamos vadovaujantis 2010 m. spalio 7 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-474 „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pagalbos į namus paslaugos
Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Pagalbos į namus gavėjai:
– suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
– senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
– vaikai su negalia ir jų šeimos;
– kiti asmenys (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Pagalbos į namus socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis 2010 m. liepos 10 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-157 „Dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2010 m. liepos 10 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T- 155 „Dėl savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo“.

Teikiamos mokamos pagalbos į namus paslaugos, nevertinant asmens finansinių galimybių ir paslaugų poreikio (2009 m. spalio 2 d. Centro direktoriaus įsakymas Nr.280 „Mokamų pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašas“).
Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose
Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu: maitinimo organizavimo, asmens higienos paslaugų organizavimas, pagalba rengiantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba bei paslaugos reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį (2008 m. gruodžio 23 d. Nr. T-296 Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Dienos socialinės globos institucijoje paslaugos
Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Ši socialinė paslauga teikiama trijose užimtumo grupėse neįgaliesiems virš 18 metų.
Vykdoma užimtumo veikla pagal individualias asmens gebėjimų programas. Tai – įvairi veikla, siekiant ugdyti socialinius, kasdieninius gyvenimo, ugdymo, asmens higienos palaikymo, darbinės, sportinės veiklos įgūdžius. Atsižvelgiant į jaunuolių sveikatos galimybes, Centre organizuojami įvairūs renginiai, šventinės programos, vykstama į kultūrinius renginius, organizuojamos išvykos į gamtą.
Dienos užimtumo lankytojai maitinami du kartus per dieną (pusryčiai ir pietūs), kiekvieną dieną specialiu transportu atvežami į Centrą ir parvežami į namus. Lankytojų sveikatingumui palaikyti vykdomi kineziterapijos užsiėmimai (2008 m. liepos 10 d. Centro direktoriaus įsakymu Nr. 80/1 „Dienos socialinės globos teikimo tvarka“).
Apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namų paslaugos
Savarankiško gyvenimo namai yra VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys, esantis Kaštonų g. 27, Biržuose. Savarankiško gyvenimo namų tel. nr.: 8 646 03009.
Savarankiško gyvenimo namuose sudaromos namų aplinkos sąlygos, juose gyvenantys paslaugų gavėjai pagal savo galimybes rūpinasi buitimi (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, įsigyja būtinus daiktus ar maisto produktus, tvarkosi kambarius ir kt.) iš dalies padedant socialiniam darbuotojui (socialinio darbuotojo padėjėjui). Savarankiško gyvenimo namų gyventojai save ir savo gyvenamąsias patalpas išlaiko iš savo gaunamų pajamų.
Savarankiško gyvenimo namuose teikiamos šios paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.), transporto organizavimas (pagal Savivaldybės Tarybos nustatytą tvarką), ir kitos paslaugos, reikalingos palaikyti asmens savarankiškumą.