Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų rajone

Atgal

Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų rajone

APIE PROJEKTĄ

Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą visose Lietuvos savivaldybėse yra įgyvendinami projektai pagal priemonę „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Plačiau apie projektą skaitykite: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/seimos-politika/kompleksines-paslaugos-seimai
„Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektas yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-10-0005 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.
2018 metų liepos-rugpjūčio mėnesiais Biržų rajono savivaldybėje pradėtas vykdyti projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų rajone“ (toliau – Projektas). 2018-07-16 buvo pasirašyta projekto sutartis „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-22-0001 „Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų rajone“. Projekto trukmė – 2 metai.
Šio Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Biržų rajono savivaldybės šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinti jų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, kol dar iškilusios problemos nėra įsisenėjusius. Specialistų pagalba šeimai padės įveikti krizes ir priklausomybes, mažinti socialinę atskirtį, tobulinti pozityvios tėvystės įgūdžius, skatinti savanorystę ir savipagalbos grupes. Paslaugos teikiamos bet kuriai šeimai (tėvams, vaikams, globėjams ir t. t.), kuri susiduria su sunkumais ir krizėmis. Taip pat svarbu tai, kad paslaugos teikiamos vieno langelio principu: žmogui, kuris kreipsis į Biržų bendruomeninius šeimos namus, bus suteikta plati informacija apie paslaugas, kurias jis gali gauti Biržų rajono savivaldybės teritorijoje.
Šiuo Projektu numatoma suteikti kompleksines paslaugas Biržų rajono savivaldybės šeimoms (tėvams, vaikams, globėjams ir kt.):
projekte dalyvaus 861 asmuo;
Psichosocialinė pagalba – 280 asm. (individualios psichologo konsultacijos);
Šeimos mediacijos paslaugos - 150 asm.;
Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos – 300 asm. (individualios bei grupinės soc. darbuotojų konsultacijos, šeimos įgūdžių ugdymo mokymai, šeimų stovyklos, šeimos finansų planavimo mokymai);
Vaikų priežiūra – 150 asm.;
Pozityvios tėvystės mokymai – 300 asm.;
Pavežėjimo paslauga – 100 asm. (bus teikiama iš netiesioginių lėšų);
Asmeninio asistento paslauga – 11 asm.
Projektas įgyvendinamas kartu su projekto partneriais, kurie organizuoja ir teikia kompleksines paslaugas šeimoms: Labdaros ir paramos fondas „Vilies šviesa“, VšĮ „Pagalbos centras“, Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija, VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras.

TEIKIAMOS PASLAUGOS

PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA ŠEIMOMS:
Psichologo konsultacijos
Psichologo konsultacijos teikiamos asmenims ir jų šeimoms bei artimiesiems, kurie išgyvena krizes, patiria ar patyrė traumuojančius emocinius išgyvenimus: nedarbas, netektys, ligos, šeimos nario neįgalumo atsiradimas, vaiko globos nustatymo atvejai (dėl tėvų mirties, ligų, laikino išvykimo), vieno iš tėvų emigracija dėl darbo, partnerio/sutuoktinio neištikimybė ar paprasčiausi nesusipratimai, atsirandantys dėl vieno iš partnerio/sutuoktino komunikacijos stokos ir sukeliantys įtampą šeimoje ir pan.

Šeimos mediacijos paslaugos
Šeimos mediacijos paslauga – tai pagalba šeimoms, patiriančioms konfliktines skyrybas, kilus ginčui dėl vaiko (santuokos nutraukimo atvejais sprendžiant vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo su vaiku, išlaikymo klausimus), pagalba konfliktinių situacijų metu tarp tėvų ir vaikų siekiant taikaus šeimyninių ginčų sprendimo būdo. Plačiau apie šeimos mediaciją galite paskaityti: http://www.pertvarka.lt/mediacija/.

ŠEIMOS ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS IR SOCIOKULTŪRINĖS PASLAUGOS:

Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos
Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos teikiamos asmenims ar šeimoms, susidūrusiems su sunkumais siekiant sustiprinti asmens ar asmenų grupių socialinį funkcionavimą, santykius tarp žmogaus ir jo aplinkos.

Grupinės socialinio darbuotojo konsultacijos
Grupinės socialinio darbuotojo konsultacijos teikiamos šeimoms, susidūrusiomis su sunkumais, turinčioms panašią gyvenimišką patirtį, siekiant atkurti susilpnėjusius gebėjimus bei įveikti disfunkciją. Šeimoms vedami mokymai grupėse harmoningo šeimos gyvenimo palaikymo klausimais (grupėse dalyvauja iki 10 asmenų).

Šeimų erdvė
Šeimų erdvė – tai įvairūs užsiėmimai šeimų nariams, padedantys spręsti kylančius sunkumus (pvz., bendri patyriminiai užsiėmimai, situacijų simuliacijos, fokus grupės, diskusijos ir kt.). Užsiėmimai vyksta keturiose skirtingose patalpose Biržų mieste ir rajone.

Šeimų stovyklos
Šeimų stovyklų metu šeimos galės bendrauti, dalintis patirtimi, užmegzti ryšius, pabūti su vaikais. Taip pat šeimų stovyklose vyksta mokymai/pokalbiai su tėvais apie kokybiškai praleistą laiką šeimoje, pareigų/atsakomybių pasidalinimą, vaikų įgalinimą spręsti paprastas problemas ir pan.

Vaikų priežiūros paslaugos
Vaikų priežiūros paslauga teikiama visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo 3 metų amžiaus iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą ir ne ilgiau kaip 4 valandas per dieną. Paslauga gali naudotis asmenys tiek dalyvaujantys projekto veiklose (mokymuose, specialistų konsultacijų metu), tiek norėdami derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, norėdami susitvarkyti aktualius reikalus.

Pozityvios tėvystės mokymai
Pozityviosios tėvystės mokymai – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes. Mokymų tikslas yra suteikti tėvams, auginantiems vaikus, žinių ir įgūdžių, įgalinančių juose saugiai ir sėkmingai auginti vaikus, kurti pagarbius tarpusavio santykius, efektyviai įveikti iškylančius sunkumus bei nesusipratimus. Mokymus veda kvalifikuoti lektoriai.

Šeimos finansų planavimo mokymai
Šeimos finansų planavimo mokymai – tai mokymai apie įvairius šeimos gyvenime reikalingus asmeninių finansų teisingo planavimo ir sėkmingo valdymo įgūdžius: sekti savo pajamas ir išlaidas, valdyti santaupas ir paskolas, susidaryti šeimos finansinį planą. Finansų planavimo mokymai - tai galimybė sužinoti apie šeimos pajamų didinimą, produktyvų investavimą ir kitas efektyvias pinigų gausinimo priemones, verslo kūrimą bei finansinę laisvę ir pan.

Asmeninio asistento paslaugos
Asmeninio asistento paslaugos – pagalba, teikiama vienam asmeniui iki 4 valandų per dieną namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), padedanti įgalinti asmens savarankiškumą bei užtikrinanti svarbiausias asmens gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas/mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).
Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų ir ne vyresni, nei šiuo metu galiojantis pensinis amžius, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.
Pirmenybė teikiama asmenims, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir, gaudami paslaugas bendruomenėje, gyvena savarankiškai; laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje.

KUR KREIPTIS, NORINT GAUTI KOMPLEKSINES PASLAUGAS

Kompleksines paslaugas šeimai Biržų rajono savivaldybės teritorijoje teikia Biržų bendruomeniniai šeimos namai (https://www.birzuspc.lt/kompleksines-paslaugos-seimai/)
Kompleksinės paslaugos šeimai teikiamos nemokamai.
PROJEKTO PARTNERIAI

Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-28